sidhuvud

DAGS FÖR ORD - lek och lär bokstäver och ord

 
Menybild

Övning
 

DAGS FÖR ORD ger lekfull träning på bokstäver, ord och alfabetsordning. Programmet innehåller åtta olika sätt att öva. Övningarna kan göras i olika svårighetsgrader. 

På huvudmenyn väljs övningstyp och på undermenyerna väljs svårighetgrad för övningstypen.

Alla övningar har inläst tal. Enkla menyval och hjälpfunktioner gör det lätt för elever med varierande kunskapsnivå att arbeta självständigt.

Lämpligt för elever i klass F-2 och för elever i särskolan. Styrsätt:  mus eller tangentbord (2 kontakter).

Programmet har fått produktionsstöd från Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Aktiviteter

BILDGÅTOR. Tre svårigheter: korta ord, mittemellan och långa ord. Eleven ser ett antal bilder på skärmen. Genom att skriva begynnelsebokstaven för varje bild finner eleven ett ord. När ordet är klart visas bild och ordet läses upp. Eleven kan få hjälp genom att klicka på Hjälp-knappen. Datorn säger vilken bokstav bilden börjar på och visar hur den ser ut. Då bokstavsförslag valts i Inställningar visas tre förslag som eleven kan välja från.

RIMORD.Datorn visar fyra bilder som illustrerar var sitt ord. Två av orden rimmar. Eleven klickar på högtalarna för att lyssna på orden. När eleven klickar på de två som rimmar skriver datorn orden och läser upp dem.

FYLL I ALFABETET. Två olika sätt att lära in alfabetsordning samt tre svårigheter vid övning: fyll i bokstäver som slumpmässigt väljs av datorn, fyll i vokaler samt skriv hela alfabetet. Eleven kan få  bokstavsförslag. Välj i inställningar.

BOKSTAVSORDNING. Eleven kan lära sig alfabetet eller öva. Vid övning: bokstäverna i alfabetet har blandats om. Eleven klickar på bokstäverna i rätt ordning. Om eleven gör fel 3 gånger i rad får eleven hjälp: den rätta bokstaven markeras och eleven måste klicka på den för att komma vidare.

HITTA RÄTT BILD. Fyra svårigheter. Eleven läser ett ord och ska hitta den bild som motsvarar ordet. I lättaste svårigheten väljer eleven mellan tre bilder. För de svårare övningarna kan man välja i inställningar att eleven får se fem eller tio bildförslag. Hjälpfunktion: eleven kan klicka på bokstäverna i ordet och får då höra bokstavsljudet.

TALANDE ORDFLÄTOR och KORSORD. Eleven kan UTFORSKA och TRÄNA. Vid utforskning: eleven klickar på bilderna. Datorn skriver orden. Eleven kan se hur det går till och samtidigt lyssna på varje bokstavs ljud. Vid träning skriver eleven orden. Hjälpfunktion: när man klickar på en bild får man höra ordet. Man kan också få bokstavsförslag och en inramning av det ord som ska skrivas.

Ordflätorna har enklare uppbyggnad. De 30 första ordflätorna innehåller ljudenligt stavade ord. De 30 följande innehåller litet svårare stavning och de 30 sista innehåller svårstavade ord.

Korsorden har stigande svårighetsgrad från korta ljudenligt stavade ord till svårstavade. Totalt ca 200 korsord, varav 50 st med ljudenligt stavade ord.

ORD SOM GÖMMER SIG. Tre svårigheter. Eleven ser ett rutmönster med bokstäver, där två eller tre ord gömmer sig. I inställningar kan man välja att rutmönstret kring orden fylls med bara bokstaven z, med x eller z eller med många olika bokstäver. Hjälpfunktion: när eleven klickar på hjälp säger datorn: leta efter + ett av orden som gömmer sig.

HEMLIGHETER. Fyra svårigheter. Tränar alfabetsordning. Vi söker ett ord eller en mening. Chiffret löses med hjälp av bokstaven efter eller bokstaven före i alfabetet. Hjälpfunktion: när eleven klickar på hjälp visas alfabetet så att eleven kan söka lösningen.


EXEMPEL på aktiviteter (totalt 40 st samt mer än 300 bildgåtor och korsord.)

BILDGÅTOR. Nedan: nivå mellansvår övning. Vi har tryckt på HJÄLP-knappen. Hjälptexten läses upp av datorn.

BILDGÅTOR. Nedan: nivå svåra ord. I Inställningar har vi valt åldersinriktning - äldre elever - och fått anpassning för äldre elever. Hjälptexten läses upp av datorn.

RIMORD. Eleven ska hitta två ord som rimmar. Vi kan klicka på högtalarna för att lyssna.

FYLL I. Eleven har valt svårighet: fyll i vokalerna.

BOKSTAVSORDNING. Eleven skriver alfabetet genom att klicka på bokstäverna i rätt ordning. Här har eleven klickat på HJÄLP. Datorn visar rätt svar och eleven måste klicka på rätt bokstav för att komma vidare.

HITTA RÄTT BILD. Svårighet: lättast. Eleven läser ordet och ska klicka på den bild som motsvarar ordet. Eleven kan få hjälp genom att klicka på bokstäverna i ordet och få höra bokstavsljuden.

TALANDE ORDFLÄTOR och KORSORD. Eleven kan UTFORSKA och TRÄNA. Här utforskar vi en ordfläta. När vi klickar på bilderna skriver datorn bokstäverna och läser upp bokstavsljuden. Vi kan se och lyssna på hur det går till.

TALANDE KORSORD. De enklare korsorden innehåller ljudenligt stavade ord. Svårigheten ökar successivt. Bokstavsljud hörs när eleven skriver bokstäver. När vi klickar på bilderna kan vi få höra ordet läsas upp och se ordet markerat med en ram. Detta väljs i inställningar. Välj även VERSALER eller gemena bokstäver i inställningar.

KORSORDEN är noggrannt strukturerade med avseende på svårighet. De kan väljas från en lista eller en valmeny. Vid klick på blädderpilarna öppnas nästa korsord.

ORD SOM GÖMMER SIG. Här gömmer sig två ord. Vi har valt i inställningar att rutorna kring orden ska fyllas ut med många olika bokstäver. Övningen kan göras enklare genom att vi väljer att fylla ut med bara bokstaven Z eller med bokstäverna X och Z. Om vi klickar på HJÄLP säger datorn: leta efter + ett av orden.

HEMLIGHETER. Det finns fyra övningstyper i olika svårigheter. Här har vi valt att hitta ett ord. Chiffret löses genom att vi skriver den bokstav som i alfabetet kommer EFTER varje bokstav i rutorna i övre raden. När chiffret är löst visas bilden.

RESULTATREDOVISNING. Med hjälp av elev-profiler kan varje elev kan också få egen resultatredovisning.


Elev-profiler

Klicka på elevikonen på huvudmenyn för att öppna eller lägga in en elev-profil.
En elev-profil har helt egna inställningar och egna resultat som sparas till nästa uppstart av programmet.

I övningarna ordflätor och Korsord kommer eleven in på den ordfläta/det korsord som eleven senast arbetade med.

Inställningar

Programmet kan anpassas med inställningar. Välj styrsätt, ljud, belöning, ny uppgift, hjälpfunktioner, färger, VERSALER eller gemena bokstäver mm.


Programmet ingår i PEDAGOGENS VERKTYGSLÅDA - LÄS- OCH SKRIV

sidfot

Allemansdata   Björkvallavägen 99   194 39 Upplands Väsby   tel 08-590 853 18   email: info@allemansdata.se